הגשת מסמכים לרשם העמותות ובקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2018

מאת: עו"ד מעיין קוסלבסקי*

בהתאם להוראות חוק העמותות, עמותה מחויבת להגיש לרשם העמותות דו"ח הכספי, דו"ח המילולי ומסמכים נלווים נוספים, עד ליום ה – 30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח.

על מנת שהעמותה שלכם תוכל לקבל אישור ניהול תקין לשנת 2018, במהירות ויעילות ללא עיכובים מיותרים, עליה להגיש את כל המסמכים המחויבים על פי חוק  עבור שנת 2016 עד ליום 30.6.2017 (אלא אם ניתנה לרו"ח המבקר את הדו"ח הכספי ארכה מתאימה).

הגשת מסמכים באופן שאינו מלא, אינו עונה על דרישות חוק או באיחור ניכר לאחר המועד הנ"ל – עלולה להביא לעיכובים בקבלת האישור או לסירוב מצד רשם העמותות במתן האישור כאמור.

אישור ניהול תקין הינו מסמך מטעם רשם העמותות המהווה מעין אישור או אסמכתא כי הינה עומדת בדרישות החוק ומגישה כנדרש את הדיווחים בהם היא מחויבת על פי חוק.

יצוין, כי אישור ניהול תקין מהווה תנאי סף הנדרש מעמותה לשם קבלת תמיכה ממשרדי ממשלה ורשויות מקומיות, לשם השתתפות במכרזים ואף לצורך קבלת אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. אישור ניהול תקין לעיתים גם נדרש מצד קרנות ותורמים פרטיים, מתוך מטרה לדאוג ולהבטיח כי תרומותיהם יועברו לעמותה הפועלת כנדרש על פי חוק וכללי ניהול תקין.

לפיכך, ישנה חשיבות גבוהה בהגשת המסמכים הנדרשים באופן תקין ובמועד המוגדר.

להלן יפורטו המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות במסגרת בקשת העמותה לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018:

דו"ח כספי לשנת 2016

על הדו"ח הכספי לכלול רשימת התרומות שהסכום השנתי שלהן מתורם יחיד עולה על 20,000 ₪ במהלך שנת 2016 (תוך פירוט שמות התורמים ופרטי התרומות) וכן, דו"ח תרומות מישות מדינית זרה (ככל שהעמותה קיבלה בשנה זו תרומות כאלו). על הדו"ח הכספי להיות חתום בחתימות מקוריות על ידי שני חברי ועד ועל ידי רואה החשבון המבקר (ככל שיש על העמותה חובה במינוי רואה חשבון על פי חוק).

דו"ח מילולי לשנת 2016

הדו"ח המילולי מטרתו הוא לשקף ולתאר את פעילותה הכספית של העמותה במהלך שנת 2016, לרבות פירוט של תרומות וייעודן, הוצאת תשלומים עבור שירותים ופעילויות כלליות. בנוסף, מטרת דו"ח זה גם להביא לפירוט המבנה הארגוני של העמותה בשנה זו. על הדו"ח להיות חתום החתימות מקוריות על ידי שני חברי ועד.

רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת 2016

במסגרת רשימה זו, יש לציין את סכום התשלום לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת 2016 במסגרת טופס מקוון מתאים. על הרשימה להיות על חתומה בחתימות מקוריות על ידי שני חברי ועד.

דו"ח המלצת ועדת הביקורת לדוחות של שנת 2016

במסגרת דו"ח ההמלצות, על ועדת הביקורת לציין האם חבריה ממליצים או לא ממליצים לאסיפה הכללית על אישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2016. ההמלצות יוגשו על גבי טופס מקוון עם חתימה מקורית של חבר ועדת ביקורת אחד, לפחות.

אישור/ אסמכתא על תשלום אגרה שנתית

יש לצרף לבקשת העמותה, אישור המעיד על תשלום האגרה השנתית לשנת 2017. ככל שהעמותה עומדת בתנאי הפטור מתשלום אגרה שנתית, עליה להגיש בקשה מתאימה לפטור מאגרה שנתית, בצירוף תצהיר המאומת על ידי עו"ד לפיו העמותה עומדת בתנאי הפטור כאמור.

פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית המאשרת את דוחות העמותה לשנת 2016  

על האסיפה הכללית של העמותה, בטרם הגשתם של כל המסמכים, לאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים. בנוסף, במסגרת אסיפה זו יש לאשר את מינויו של רו"ח (כנדרש על פי כללי ניהול תקין – לאשר מינוי אחת לשנה). החלטות אלו יפורטו על גבי פרוטוקול, אשר יהיה חתום בחתימות מקוריות של שני חברי ועד מנהל. בנוסף, החלטות אלו של האסיפה ימולאו וידווחו גם באמצעות טפסים מתאימים על פי התקנות, כאשר עליהם יחתמו שני חברי ועד בחתימותיהם המקוריות.

*האמור לעיל, חל גם על חברות לתועלת הציבור, בשינויים המחויבים.

* הכותבת היא עו"ד מעיין קוסלבסקי, בעלת משרד עורכי-דין. המשרד מתמחה בתחום דיני העמותות, תאגידים ומשפט אזרחי מסחרי ועוסק במתן שירותים משפטיים איכותיים ומגוונים לעמותות, חברות לתועלת הציבור ומלכ"רים וכן, לעסקים וחברות בכל תחומי פעילותם.
לפרטים:     maayank.adv@gmail.com http://www.lawmk.co.il 03-5447788

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין ו/או חוות דעת משפטית. המידע המוצג והמפורט לעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

שתפו: